2-2.jpg
kosskiszobon-2.jpg
2-2.jpg

FELVÉTELI A 2023/2024-ES TANÉVRE

 

Intézményi adatok

Intézmény neve: Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Intézmény székhelyének címe: 2628 Szob, Árpád u. 11.

Intézmény OM azonosítója: 032579


Meghirdetett tanulmányi területek

 GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Általános gimnáziumi osztály - tanulmányi területkód: 0001

 • Négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés, melynek célja a közép- illetve az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése
 • Az évfolyamon tanított idegen nyelvek: angol, német, francia és spanyol nyelv 
 • Emelt óraszám az alábbi érettségi tantárgyakból: idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az évfolyamon

 

Nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

angol nyelvi előkészítő csoport - tanulmányi területkód: 0002

 • Nyelvi előkészítés + négy évfolyamos gimnáziumi képzés, melynek elsődleges célja az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése (1+4 évfolyamos képzés)
 • Nyelvi előkészítő évfolyamon (első év) egy idegen nyelv tanulása kötelező (angol), melyet heti 18 órában tanulnak a tanulók. A nyelvi előkészítő évfolyam sikeres elvégzését követően a következő évben (második év) lép be a második idegen nyelv, a német.
 • Digitális kultúra tantárgy szintén hangsúlyos szerepet kap, heti óraszáma: 3
 • A nyelvi előkészítő csoport indításának feltétele a 13 fős csoport létszám

 

német nyelvi előkészítő csoport - tanulmányi területi kód: 0003

 

 • Nyelvi előkészítés + négy évfolyamos gimnáziumi képzés, melynek elsődleges célja az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése (1+4 évfolyamos képzés)
 • Nyelvi előkészítő évfolyamon (első év) egy idegen nyelv tanulása kötelező (német), melyet heti 18 órában tanulnak a tanulók. A nyelvi előkészítő évfolyam sikeres elvégzését követően a következő évben (második év) lép be a második idegen nyelv, az angol
 • Digitális kultúra tantárgy szintén hangsúlyos szerepet kap, heti óraszáma: 3
 • A nyelvi előkészítő csoport indításának feltétele a 13 fős csoport létszám

 

TECHNIKUMI KÉPZÉS (5 év)

Oktatási szakasszisztens - tanulmányi területkód: 0004

 • Jó választás ez a szakma, ha te is szeretnél a jövő generációi nevelésének részese lenni és a gyermekek fejlődésében segítő szerepet betölteni
 • Az évfolyamon tanított idegen nyelvek: angol és német nyelv 
 • Hol lehet elhelyezkedni: bölcsődékben, óvodákban, iskolában, gyermek-, ill. lakásotthonban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy családi napköziben
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az évfolyamon

Szociális és rehabilitációs szakgondozó - tanulmányi területkód: 0005

 • Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket
 • Az évfolyamon tanított idegen nyelvek: angol és német nyelv 
 • Személyes gondoskodást nyújt, valamint a mindennapos és kreatív tevékenységek végzésében segíti az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását, munkatevékenységét, fejlesztő foglalkoztatásokat és szabadidős tevékenységek, munka és terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában vesz részt
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az évfolyamon
 • Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, az önálló életvezetés támogatására.

 

A felvételi pontszám kiszámítása az alábbi összetevők alapján történik:

A jelentkező tanuló általános iskolai tanulmányi eredményei alapján elérhető maximális pontszáma:

20%

Tantárgy

érdemjegy

összesen

 

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv

5

5

5

5

20

Magyar irodalom

5

5

5

5

20

Idegen nyelv

5

5

5

5

20

Történelem

5

5

5

5

20

Matematika

5

5

5

5

20

Földrajz

   

5

5

10

Informatika

 

 

5

5

10

Fizika

 

 

5

5

10

Kémia

 

 

5

5

10

Biológia

 

 

5

5

10

Összesen:

 

 

 

 

150

A jelentkező tanuló központi írásbeli vizsga eredményei alapján elérhető maximális pontszáma:

50%

Tantárgy

pontszám

 

Magyar nyelv

50

Matematika

50

Összesen:

100

A jelentkező tanuló szóbeli elbeszélgetés eredményei alapján elérhető maximális pontszáma:

30%

Tárgy

pontszám

 

elbeszélgetés

50

Összesen:

50

             

100%

 

Amennyiben az általános iskolai tanulmányok során valamelyik fenti tantárgy értékelése alól felmentést kapott a tanuló, vagy más tantárgyat tanult, úgy a felvételi eljárás során a megküldött jelentkezési lapon szereplő tantárgyak közül a legjobb eredményűt vesszük figyelembe.

 

Felvételi követelmények:

A központi írásbeli vizsga követelményei megtalálhatóak az Oktatási Hivatal internetes oldalán - www.oktatas.hu Az alábbiakban a magyar nyelv és irodalom, majd a matematika követelményeket közöljük a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára:

Magyar nyelv és irodalom:[1]

a kerettanterv 1-4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes tananyaga az évfolyamonként megadott témakörök és tartalmak szerint,

a kerettanterv 5-6. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes magyar nyelv része megadott témakörök és tartalmak szerint,

valamint az új kerettanterv 7-8. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának témaköreiből az alábbiak:

Szövegértés:

 • a szó szerinti, az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás,
 • ábrák, képek kapcsolata a szöveggel,
 • a nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői.

Szövegalkotás:

 • olvasható, áttekinthető, tagolt íráskép,
 • elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelő szöveg, a mindennapokban megjelenő szövegek (meghívó, e-mail, SMS),
 • szerkesztési, nyelvhelyességi normák.

Tanulási képesség:

 • vázlat, lényegkiemelés, kulcsfogalmak, kulcsszavak felismerése,
 • ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozásuk,
 • kérdésfeltevés, válaszadás, gondolatmenetek, magyarázatok, következtetések, összefüggések, kreatív eljárások.

Ismeretek a nyelvről

 • a tömegkommunikáció jellemzői, eszközei és leggyakoribb műfajai,
 • a mindennapi kommunikációs helyzetek,
 • a kapcsolatteremtés formái,
 • a mondatfajták,
 • az egyszerű mondat szerkezete, írásjelei,
 • a szószerkezet típusai,
 • a mondatrészek,
 • a viszonyszók és a mondatszók szerepe a mondatban.

A művészi szöveg stilisztikai-poétikai sajátosságai:

 • zeneiség, ritmus, rím,
 • ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, szó szerinti és metaforikus jelentés, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, allegória.

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Matematika:[2]

a kerettanterv 1-6. évfolyamos matematika tantárgyának teljes tananyaga a megadott témakörök és tartalmak szerint,valamint a kerettanterv 7-8. évfolyamos matematika tantárgyának témaköreiből az alábbiak:

 • elemi kombinatorika (összeszámolás, sorrendek száma, kiválasztás)
 • matematikai állítások (igaz és hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, ha..akkor szószerkezetek megértése, alkalmazása, állítások tagadása)
 • műveletek törtekkel
 • a tizedes törtek fajtái (véges, végtelen, végtelen szakaszos)
 • a kerekítés szabályainak alkalmazása
 • pozitív egész kitevőjű hatványok ismerete, a velük végzett műveletek azonosságainak alkalmazása (azonos alapú hatványok szorzása, osztása, hatvány hatványozása, azonos kitevőjű hatványok szorzása, osztása)
 • normálalak (egynél nagyobb számokra)
 • összetett számok prímtényezős felbontása, osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 • műveletek algebrai kifejezésekkel (zárójelfelbontások, összetett műveletek, a műveleti sorrend biztos ismerete, helyettesítési érték)
 • egyenletek megoldása
 • szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 • százalékérték, százalékláb és alap meghatározása összetett feladatokban
 • két halmaz közötti hozzárendelések, alaphalmaz, képhalmaz fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, egyértelmű, többértelmű hozzárendelés
 • függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, függvény megadási módjai, függvény és grafikonja
 • grafikonok értelmezése, elemzése, adatok leolvasása
 • számpárok ábrázolása koordinátarendszerben
 • lineáris függvények ábrázolása képlet alapján, táblázattal és paraméterei alapján
 • szabály megállapítása grafikon és táblázat alapján
 • átlag, módusz, medián
 • gyakoriság és relatív gyakoriság, valószínűség és relatív gyakoriság kapcsolata
 • a háromszögek csoportosítása, négyszögek, speciális négyszögek
 • geometriai transzformációk megadása, alkalmazása
 • egybevágóság
 • a tengelyes tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos és a tengelyes szimmetria alkalmazása, szimmetrikus alakzatok
 • a paralelogramma és a deltoid származtatása, tulajdonságai
 • kerület-, területszámítás
 • sokszögek
 • a szögekre, átlókra vonatkozó összefüggések
 • a háromszög oldalai és szögei közötti elemi összefüggések
 • a háromszög köré írt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög beírt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög magasságvonala, magasságpontja
 • a háromszög nevezetes vonalai
 • a kör kerülete és területe
 • a hasáb felszíne és térfogata
 • a henger felszíne és térfogata

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv: a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Szóbeli elbeszélgetés:

Egyházi fenntartású gimnázium lévén, lehetőségünk van szóbeli elbeszélgetés szervezésére. A szóbeli elbeszélgetés során azt vizsgáljuk, hogy a jelentkező az iskola által támasztott követelményeknek (általános: gimnáziumi oktatás, speciális: egyházi nevelés, hittani ismeretek) megfelel-e. Ennek érdekében kötetlen beszélgetésre kerül sor a szülő jelenlétében.

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre előzetes bejelentkezést kérünk! A bejelentkezés történhet telefonon, email-ben, illetve honlapunkon található űrlap kitöltésével.

Időpontok:       2023. február 28. (kedd) – 14.00 óra

                         2023. március 02. (csütörtök) – 14.00 óra

                         2023. március 08. (szerda) – 14.00 óra

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

 

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem. 

Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

-           időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető.

-           az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során.

-           a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be.  Ez a kedvezmény arra az esetre vonatkozik, amikor a tanuló az adott vizsgatárgy követelményeinek valamely részlete alól mentesül pl. magyar nyelv esetében a helyesírás feladatok értékelése alól, vagy a matematika vizsgatárgy esetében a szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló teljesen fel van mentve a matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése és minősítése alól.

A szakértői véleményben foglaltak függvényében a tanuló akár egyszerre mindhárom kedvezményre jogosult lehet, és a szülő kérelme (valamint a szakértői vélemény) alapján mindhárom kedvezménnyel élhet is. 

A vizsgázó, illetve a szülő írásban benyújtott − a szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott – kérelmére az írásbeli vizsgán egyik vagy mindkét vizsgatárgyból, az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő megnövelhető. Az időhosszabbítás mértékéről − minden körülmény mérlegelésével – az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója dönt. 

 

FELVÉTELI A 2023/2024-ES TANÉVRE

 

Intézményi adatok

Intézmény neve: Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Intézmény székhelyének címe: 2628 Szob, Árpád u. 11.

Intézmény OM azonosítója: 032579


Meghirdetett tanulmányi területek

 GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Általános gimnáziumi osztály - tanulmányi területkód: 0001

 • Négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés, melynek célja a közép- illetve az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése
 • Az évfolyamon tanított idegen nyelvek: angol, német, francia és spanyol nyelv 
 • Emelt óraszám az alábbi érettségi tantárgyakból: idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az évfolyamon

 

Nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

angol nyelvi előkészítő csoport - tanulmányi területkód: 0002

 • Nyelvi előkészítés + négy évfolyamos gimnáziumi képzés, melynek elsődleges célja az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése (1+4 évfolyamos képzés)
 • Nyelvi előkészítő évfolyamon (első év) egy idegen nyelv tanulása kötelező (angol), melyet heti 18 órában tanulnak a tanulók. A nyelvi előkészítő évfolyam sikeres elvégzését követően a következő évben (második év) lép be a második idegen nyelv, a német.
 • Digitális kultúra tantárgy szintén hangsúlyos szerepet kap, heti óraszáma: 3
 • A nyelvi előkészítő csoport indításának feltétele a 13 fős csoport létszám

 

német nyelvi előkészítő csoport - tanulmányi területi kód: 0003

 

 • Nyelvi előkészítés + négy évfolyamos gimnáziumi képzés, melynek elsődleges célja az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése (1+4 évfolyamos képzés)
 • Nyelvi előkészítő évfolyamon (első év) egy idegen nyelv tanulása kötelező (német), melyet heti 18 órában tanulnak a tanulók. A nyelvi előkészítő évfolyam sikeres elvégzését követően a következő évben (második év) lép be a második idegen nyelv, az angol
 • Digitális kultúra tantárgy szintén hangsúlyos szerepet kap, heti óraszáma: 3
 • A nyelvi előkészítő csoport indításának feltétele a 13 fős csoport létszám

 

TECHNIKUMI KÉPZÉS (5 év)

Oktatási szakasszisztens - tanulmányi területkód: 0004

 • Jó választás ez a szakma, ha te is szeretnél a jövő generációi nevelésének részese lenni és a gyermekek fejlődésében segítő szerepet betölteni
 • Az évfolyamon tanított idegen nyelvek: angol és német nyelv 
 • Hol lehet elhelyezkedni: bölcsődékben, óvodákban, iskolában, gyermek-, ill. lakásotthonban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy családi napköziben
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az évfolyamon

Szociális és rehabilitációs szakgondozó - tanulmányi területkód: 0005

 • Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket
 • Az évfolyamon tanított idegen nyelvek: angol és német nyelv 
 • Személyes gondoskodást nyújt, valamint a mindennapos és kreatív tevékenységek végzésében segíti az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását, munkatevékenységét, fejlesztő foglalkoztatásokat és szabadidős tevékenységek, munka és terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában vesz részt
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az évfolyamon
 • Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, az önálló életvezetés támogatására.

 

A felvételi pontszám kiszámítása az alábbi összetevők alapján történik:

A jelentkező tanuló általános iskolai tanulmányi eredményei alapján elérhető maximális pontszáma:

20%

Tantárgy

érdemjegy

összesen

 

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv

5

5

5

5

20

Magyar irodalom

5

5

5

5

20

Idegen nyelv

5

5

5

5

20

Történelem

5

5

5

5

20

Matematika

5

5

5

5

20

Földrajz

   

5

5

10

Informatika

 

 

5

5

10

Fizika

 

 

5

5

10

Kémia

 

 

5

5

10

Biológia

 

 

5

5

10

Összesen:

 

 

 

 

150

A jelentkező tanuló központi írásbeli vizsga eredményei alapján elérhető maximális pontszáma:

50%

Tantárgy

pontszám

 

Magyar nyelv

50

Matematika

50

Összesen:

100

A jelentkező tanuló szóbeli elbeszélgetés eredményei alapján elérhető maximális pontszáma:

30%

Tárgy

pontszám

 

elbeszélgetés

50

Összesen:

50

             

100%

 

Amennyiben az általános iskolai tanulmányok során valamelyik fenti tantárgy értékelése alól felmentést kapott a tanuló, vagy más tantárgyat tanult, úgy a felvételi eljárás során a megküldött jelentkezési lapon szereplő tantárgyak közül a legjobb eredményűt vesszük figyelembe.

 

Felvételi követelmények:

A központi írásbeli vizsga követelményei megtalálhatóak az Oktatási Hivatal internetes oldalán - www.oktatas.hu Az alábbiakban a magyar nyelv és irodalom, majd a matematika követelményeket közöljük a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára:

Magyar nyelv és irodalom:[1]

a kerettanterv 1-4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes tananyaga az évfolyamonként megadott témakörök és tartalmak szerint,

a kerettanterv 5-6. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes magyar nyelv része megadott témakörök és tartalmak szerint,

valamint az új kerettanterv 7-8. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának témaköreiből az alábbiak:

Szövegértés:

 • a szó szerinti, az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás,
 • ábrák, képek kapcsolata a szöveggel,
 • a nyomtatott és az elektronikus szövegek jellemzői.

Szövegalkotás:

 • olvasható, áttekinthető, tagolt íráskép,
 • elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelő szöveg, a mindennapokban megjelenő szövegek (meghívó, e-mail, SMS),
 • szerkesztési, nyelvhelyességi normák.

Tanulási képesség:

 • vázlat, lényegkiemelés, kulcsfogalmak, kulcsszavak felismerése,
 • ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozásuk,
 • kérdésfeltevés, válaszadás, gondolatmenetek, magyarázatok, következtetések, összefüggések, kreatív eljárások.

Ismeretek a nyelvről

 • a tömegkommunikáció jellemzői, eszközei és leggyakoribb műfajai,
 • a mindennapi kommunikációs helyzetek,
 • a kapcsolatteremtés formái,
 • a mondatfajták,
 • az egyszerű mondat szerkezete, írásjelei,
 • a szószerkezet típusai,
 • a mondatrészek,
 • a viszonyszók és a mondatszók szerepe a mondatban.

A művészi szöveg stilisztikai-poétikai sajátosságai:

 • zeneiség, ritmus, rím,
 • ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, szó szerinti és metaforikus jelentés, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, allegória.

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Matematika:[2]

a kerettanterv 1-6. évfolyamos matematika tantárgyának teljes tananyaga a megadott témakörök és tartalmak szerint,valamint a kerettanterv 7-8. évfolyamos matematika tantárgyának témaköreiből az alábbiak:

 • elemi kombinatorika (összeszámolás, sorrendek száma, kiválasztás)
 • matematikai állítások (igaz és hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése, ha..akkor szószerkezetek megértése, alkalmazása, állítások tagadása)
 • műveletek törtekkel
 • a tizedes törtek fajtái (véges, végtelen, végtelen szakaszos)
 • a kerekítés szabályainak alkalmazása
 • pozitív egész kitevőjű hatványok ismerete, a velük végzett műveletek azonosságainak alkalmazása (azonos alapú hatványok szorzása, osztása, hatvány hatványozása, azonos kitevőjű hatványok szorzása, osztása)
 • normálalak (egynél nagyobb számokra)
 • összetett számok prímtényezős felbontása, osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 • műveletek algebrai kifejezésekkel (zárójelfelbontások, összetett műveletek, a műveleti sorrend biztos ismerete, helyettesítési érték)
 • egyenletek megoldása
 • szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 • százalékérték, százalékláb és alap meghatározása összetett feladatokban
 • két halmaz közötti hozzárendelések, alaphalmaz, képhalmaz fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, egyértelmű, többértelmű hozzárendelés
 • függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet fogalma, meghatározása egyszerű esetekben, függvény megadási módjai, függvény és grafikonja
 • grafikonok értelmezése, elemzése, adatok leolvasása
 • számpárok ábrázolása koordinátarendszerben
 • lineáris függvények ábrázolása képlet alapján, táblázattal és paraméterei alapján
 • szabály megállapítása grafikon és táblázat alapján
 • átlag, módusz, medián
 • gyakoriság és relatív gyakoriság, valószínűség és relatív gyakoriság kapcsolata
 • a háromszögek csoportosítása, négyszögek, speciális négyszögek
 • geometriai transzformációk megadása, alkalmazása
 • egybevágóság
 • a tengelyes tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos tükrözés és tulajdonságai
 • a középpontos és a tengelyes szimmetria alkalmazása, szimmetrikus alakzatok
 • a paralelogramma és a deltoid származtatása, tulajdonságai
 • kerület-, területszámítás
 • sokszögek
 • a szögekre, átlókra vonatkozó összefüggések
 • a háromszög oldalai és szögei közötti elemi összefüggések
 • a háromszög köré írt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög beírt körének fogalma, tulajdonságainak alkalmazása feladatmegoldásokban
 • a háromszög magasságvonala, magasságpontja
 • a háromszög nevezetes vonalai
 • a kör kerülete és területe
 • a hasáb felszíne és térfogata
 • a henger felszíne és térfogata

A fentiekben leírtak alapján az ez évi feladatlapok sem témaköreikben, sem felfogásukban, sem szerkezeti szempontból nem térnek el lényegesen az utóbbi évek feladatlapjaitól. Ennek megfelelően az előző évek feladatlapjai teljes mértékben felhasználhatók az eredményes felkészüléshez.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv: a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Szóbeli elbeszélgetés:

Egyházi fenntartású gimnázium lévén, lehetőségünk van szóbeli elbeszélgetés szervezésére. A szóbeli elbeszélgetés során azt vizsgáljuk, hogy a jelentkező az iskola által támasztott követelményeknek (általános: gimnáziumi oktatás, speciális: egyházi nevelés, hittani ismeretek) megfelel-e. Ennek érdekében kötetlen beszélgetésre kerül sor a szülő jelenlétében.

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre előzetes bejelentkezést kérünk! A bejelentkezés történhet telefonon, email-ben, illetve honlapunkon található űrlap kitöltésével.

Időpontok:       2023. február 28. (kedd) – 14.00 óra

                         2023. március 02. (csütörtök) – 14.00 óra

                         2023. március 08. (szerda) – 14.00 óra

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

 

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem. 

Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

-           időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető.

-           az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során.

-           a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be.  Ez a kedvezmény arra az esetre vonatkozik, amikor a tanuló az adott vizsgatárgy követelményeinek valamely részlete alól mentesül pl. magyar nyelv esetében a helyesírás feladatok értékelése alól, vagy a matematika vizsgatárgy esetében a szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló teljesen fel van mentve a matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése és minősítése alól.

A szakértői véleményben foglaltak függvényében a tanuló akár egyszerre mindhárom kedvezményre jogosult lehet, és a szülő kérelme (valamint a szakértői vélemény) alapján mindhárom kedvezménnyel élhet is. 

A vizsgázó, illetve a szülő írásban benyújtott − a szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott – kérelmére az írásbeli vizsgán egyik vagy mindkét vizsgatárgyból, az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő megnövelhető. Az időhosszabbítás mértékéről − minden körülmény mérlegelésével – az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója dönt. 

 


facebookemail